Kyle Tschepikow headshot

Kyle Tschepikow (PhD '12) 

Executive Director of Business Engagement & Innovation
Business Engagement & Innovation


Office of Business Engagement, Development and Alumni Relations
University of Georgia
Athens, GA 30602

ude.agu@hcstelyk